Senfølger
efter kræft

Hos os møder du fagspecialister med lang erfaring inden for udredning og behandling af senfølger efter behandling for kræft i mund og hals.


Læs mere om fagspecialisterne

Stemme- og taleproblemer

Synkeproblemer

Arvæv og lymfødem

Deep oscillation

Stemme- og taleproblemer

Stemme- og taleproblemer efter behandling for kræft i mund og hals (dysfoni/udtalevanskeligheder)

Stemme- og taleproblemer kan opstå både efter strålebehandling og operation for kræft i mund og hals. Symptomer kan opstå i umiddelbar relation til behandlingen, men ses også som senfølge flere år efter afsluttet behandling.

En forringet stemmekvalitet, nedsat stemmestyrke eller påvirket tale kan have stor betydning for den enkeltes livskvalitet og mulighed for/lyst til social interaktion, og stemme- og taleproblemerne kan have konsekvenser ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

En del vil udover stemme- og/eller taleproblemerne også have synkeproblemer.

Hyppige stemme- og talerelaterede gener efter kræftbehandling:

 • Hæshed
 • Stemmetræthed
 • Ømhed/smerte i halsen
 • Klumpfornemmelse i halsen
 • Rømning/hoste
 • Tørhed i mund/svælg som kan påvirke stemmen og talen
 • Sejt spyt/slim i halsen som giver irritation
 • Ændret ”våd” stemme ved indtagelse af væske eller mad
 • Talebesvær (fx svært ved at udtale visse lyde)
 • Ubehag eller smerte i halsen eller i tungen i forbindelse med tale
 • Problemer med at åbne munden, når der tales
 • Stivhed eller fornemmelse af stramning i væv og muskler på halsen
 • Lymfødem på halsen/væske ansamling under hagen som kan påvirke bevægeligheden i stemme- og talerelaterede muskler

Specialiseret udredning og behandling af stemme- og taleproblemer efter kræftbehandling

Aarhus Stemmeklinik er den eneste private klinik i Danmark, som tilbyder tværfaglig udredning og behandling af senfølger i forbindelse med hoved- og halskræft.

Tilbuddet er målrettet dig, som har fået stemme- eller taleproblemer i umiddelbar relation til operation eller strålebehandling for hoved- og halskræft, dig som oplever stemme- eller taleforstyrrelser flere år efter operation/strålebehandling, eller dig som har afsluttet et offentligt behandlingstilbud, men som har behov for yderligere behandling.

Formålet med udredning/behandling i Aarhus Stemmeklinik er, at klarlægge omfanget af dine problemer samt at vejlede dig i hensigtsmæssig stemmebrug og lære dig kompenserende teknikker, således at dine hals-, stemme-, og talegener afhjælpes eller reduceres bedst muligt.

Udredning
Udredningen af dit stemme- eller taleproblem bliver i Aarhus Stemmeklinik udført af et tværfagligt team bestående af speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme og en stemmelogopæd eventuelt med inddragelse af specialiseret fysioterapeut.

Udredning tager udgangspunkt i dine gener, behov og ønsker, vi gennemgår din sygehistorie, der laves en stemmeanalyse, din hals og din strube undersøges, og vi kommer med forslag til en behandlingsplan. Læs mere om de enkelte dele i udredningen her

Behandling
Det efterfølgende behandlingsforløb i Aarhus Stemmeklinik vil ofte være tværfaglig intervention ved specialiseret stemmelogopæd samt specialiseret fysioterapeut. Da der ofte er tale om vævskader (arvæv og væskeophobning), som påvirker bevægeligheden i nakke, hals, mund, svælg og strube “læs mere“, sigter behandlingen mod at træne stemmen, så den bliver så god som muligt. Ved strålebehandling mod struben eller operation for kræft i struben vil der ofte være permanente skader i slimhinden på stemmebåndene og her stiler behandlingen mod, at du lærer kompenserende teknikker, således at dine hals-, stemme-, og talegener reduceres. Der arbejdes mod at aflære uhensigtsmæssig stemmebrug samt at optimere stemmestyrken og kompensere eventuelle taleforstyrrelser.

Hvis det ikke er muligt at træne stemmen op til et funktionsniveau, hvor du kan gøre dig hørt, kan en stemmeforstærker være en mulighed. Aarhus Stemmekliniks logopæd kan vejlede dig i forhold til dette.

Læs mere om vores behandlingstilbud ”Logopædisk behandling“.

Kontrol
Ved behov kan der laves en afsluttende undersøgelse ved speciallægen og stemmelogopæden med henblik på en tværfaglig vurdering af effekten af behandlingen og en status på din stemme og din tale. Undersøgelsen foregår på samme måde, som ved den indledende udredning i Aarhus Stemmeklinik  ”Tværfaglig udredning

Synkeproblemer

Synkeproblemer efter behandling for kræft i mund og hals (dysfagi)

Problemer med at synke, spise og drikke er en hyppig følge efter behandling for kræft i mund og svælg. Synkeproblemer kan opstå i umiddelbar relation til behandlingen, men kan også komme flere år efter endt behandling. Synkeproblemerne påvirker dit fødeindtag, som ofte vil blive for lavt, og der vil være risiko for, at du kan blive både fejl- og underernæret. Har du tendens til at få mad eller drikke galt i halsen (fejlsynkning), vil der også være stor risiko for hyppige lungebetændelser.

Når vi spiser, er det ofte forbundet med socialt samvær, og for mange føles det socialt invaliderende, ikke at kunne spise et måltid sammen med familie og venner. Mange patienter med hoved- og halskræft mister lysten til at spise, og dysfagi er derfor ofte forbundet med nedsat livskvalitet. Det er derfor af stor betydning, at du instrueres i, støttes og motiveres til at træne og vedligeholde din synke- og spisefunktion. Derudover anbefales det, at du får vejledning vedrørende hensigtsmæssig kostsammensætning, kost- og væskekonsistens samt mundhygiejne. Tiltagene bør iværksættes for at mindske risikoen for eller helt at undgå fejlernæring, vægttab og lungebetændelse, samt for at øge din livskvalitet i forbindelse med spisning efter behandling for kræft i mund eller svælg.

Hyppige gener i forbindelse med spisning/synkning efter kræftbehandling:

 • Fornemmelsen af at mad og drikke sidder fast/strander i halsen
 • Fremmedlegemefornemmelse eller klumpfornemmelse i halsen i forbindelse med spisning
 • Ubehag eller smert i halsen i forbindelse med spisning
 • Problemer med at åbne munden
 • Maden skal bearbejdes længe i munden inden synkning, og det tager lang tid at spise
 • Maden skal findeles, moses eller blendes, før at du kan spise den
 • Maden løber op i næsen (nasalregurgitation)
 • Opgylpning af mad (regurgitation)
 • Fejlsynkning (små stykker mad, væske, eller spyt ender i luftrøret under spisning)
 • Hoste/harken før, under eller efter synkning
 • Ændret ”våd” stemme ved indtagelse af væske eller mad
 • Hyppige feberepisoder eller lungebetændelser
 • Utilsigtet vægttab
 • Ændret/nedsat smagssans
 • Tørhed i mund/svælg
 • Sejt spyt/slim
 • Det føles krævende eller ubehageligt/pinligt at skulle spise i sociale sammenhænge
 • Du har brug for at drikke hyppigt i forbindelse med måltider
 • Vanskeligheder ved at holde på mundvandet
 • Halsbrand

Du kan også opleve stemme- eller taleproblemer “læs mere” eller have behov for fysioterapeutisk behandling “læs mere

Specialiseret udredning og behandling af synkeproblemer efter kræftbehandling
Aarhus Stemmeklinik er den eneste private klinik i Danmark som tilbyder tværfaglig udredning og behandling af synkeproblemer efter behandling for hoved- og halskræft.

Tilbuddet er målrettet dig, som har fået synkeproblemer i umiddelbar relation til operation eller strålebehandling for hoved- og halskræft, dig som oplever synkeproblemer flere år efter operation/strålebehandling eller dig, som har afsluttet et offentligt behandlingstilbud, men som har behov for yderligere behandling.

Formålet med undersøgelse/behandling i Aarhus Stemmeklinik er at klarlægge omfanget af dine synkeproblemer samt at vejlede dig til sikker og effektiv spisning.

Udredning
Udredning af synkefunktionen udføres af et tværfagligt team bestående af speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme og ergoterapeut samt evt. specialiseret fysioterapeut ”læs mere om personalet”.

Udredningen munder ud i en rapport, som beskriver resultatet af undersøgelsen og vi kommer anbefalinger til eventuel behandling. Udredningen forventes af vare ca. 45-50 minutter.

Læs mere om selve undersøgelsen i afsnittet ”Klinisk og instrumentel undersøgelse af synkefunktionen” længere nede på siden

Behandling
Det efterfølgende behandlingsforløb i Aarhus Stemmeklinik varetages af ergoterapeut Annette Kjærsgaard evt. med inddragelse af klinikkens fysioterapeut. Ud fra den indledende undersøgelse kan vi give dig specifik vejledning om måder og metoder til spisning samt evt. manuel behandling i tilfælde af stramning, arvæv, hævelse i munden, svælget eller på halsen. Formålet er at hjælpe dig til sikker og effektiv spisning – også i sociale sammenhænge.

Kontrol
Dit forløb ved Aarhus Stemmeklinik kan afsluttes med en undersøgelse ved speciallægen og ergoterapeuten med henblik på at evaluere effekten af behandlingen og lave en status på din aktuelle synkefunktion.

Efter den afsluttende undersøgelse udarbejdes der en rapport, som beskriver fundene og der fremsættes anbefalinger til fremtidig træning og spisning samt evt. genundersøgelse.

Den afsluttende kontrol forventes af vare ca. 45-50 minutter og foregår på sammen måde, som ved den indledende undersøgelse i Aarhus Stemmeklinik

Læs mere om undersøgelsen i afsnittet ”Klinisk og instrumentel undersøgelse af synkefunktionen” herunder

Klinisk og instrumentel undersøgelse af synkefunktionen
Undersøgelsen består af en grundig gennemgang af din sygehistorie og de problemer du oplever i forbindelse med spisning. Du vil forud for undersøgelsen blive bedt om at udfylde to spørgeskemaer, som fortæller noget om dine synkeproblemers omfang samt i hvor høj grad det påvirker din livskvalitet.

I forbindelse med selve undersøgelsen vil vi undersøge din mund, dit svælg og din hals (Facial-Oral Tract Therapy). For at undersøge forholdene i og funktionen af den dybe del af dit svælg, laves der en FEES-undersøgelse (fiberoptisk endoskopisk evaluering af synkefunktionen). Selve undersøgelsen varer ca. 20 min. og kræver ingen forberedelse for dig.

Fiberoptisk endoskopisk evaluering af synkefunktionen (FEES)
Selve undersøgelsen udføres af vores øre-næse-halsspecialist. I mens du sidder i en stol føres et lille kamera ned i svælget via næsen. Kameraet er tilkoblet en computer, således at det der undersøges, samtidig kan ses på en skærm. Undersøgelsen er ikke forbundet med meget ubehag men ved behov, kan næsen lokalbedøves inden undersøgelsen.

Billedet på skærmen gør det muligt at se hvordan svælget ser ud, og hvordan musklerne fungerer under synkningen – herunder den bløde gane og strubelågets bevægelse. Vi får også en fornemmelse af hvordan, din følesans i halsen fungerer (hvordan og hvornår reagerer din krop). Desuden kan vi vurdere, hvordan spyttet synkes og om dine luftveje beskyttes.

I løbet af undersøgelsen afprøves mad og drikke af forskellig konsistens. Maden/væsken er tilsat blåt farvestof, således at passagen gennem svælget kan følges og undersøges. Vi har desuden mulighed for at afprøve forskellige kompenserende siddestillinger eller synkemetoder, i mens du og vi følger med på skærmen. Undersøgelsen hjælper os med at vurdere din synkefunktion, således at vi kan give dig, dine pårørende eller andre behandlere specifik vejledning i forhold til træning af din synkefunktion, og om hvilken konsistens af mad og drikke du sikkert og effekt kan spise. I nogle tilfælde vil vi anbefale at fødeindtagelsen gennem munden suppleres med eller erstattes af sondeernæring

Facial-Oral Tract Therapy (F.O.T.T)
Facial-Oral Tract Therapy betyder, oversat til dansk, behandling af ansigt, mund og svælg. Konceptet indeholder en systematisk tilgang til undersøgelse og behandling af dysfagi, dysfunktioner i ansigtsbevægelser (mimik)og nonverbale kommunikationsmuligheder. Konceptet er målrettet nedsatte færdigheder, som er helt fundamentale for mennesker nemlig åndedræt, spisning og kommunikation.

Hovedområderne er:

 • synkning af mundvand, spise og drikke
 • mundhygiejne
 • nonverbal kommunikation
 • åndedræt, stemme og artikulation

Konceptet arbejder ud fra en tværfaglig og holistisk tankegang, som tager hensyn til de nævnte hovedområder set i en sammenhæng med hele kroppen og omgivelserne. 
Inden FEES-undersøgelsen undersøges din mund og dit svælg via en systematisk gennemgang af dine bevægelser og din følesans i læber, kinder, tunge, bløde gane og mundbund. Undersøgelsen afsluttes med en vurdering og scoring af F.O.T.T.-SAS (Swallowing Assessment of Saliva), som anvendes til at vurdere din funktion i relation til synkning af dit mundvand, som er en forudsætning for at kunne spise og drikke sikkert og effektivt.

Arvæv og lymfødem

Arvæv, fibrose og væskeophobning efter behandling for kræft i mund og hals

En del patienter udvikler arvæv, fibrose og væskeophobning i huden (ødem)som bivirkning/senfølge efter operation og strålebehandling af hoved- og halskræft. Tidlig identifikation af problemerne er afgørende for afhjælpning af generne. Arvævsdannelse og fibrose kan opstå måneder til år efter behandlingen og medfører blandt andet stivhed i bindevæv og muskler og dermed påvirket muskel- og ledfunktion, nedsat bevægelighed og funktionsniveau samt evt. smerter. Lymfødem i ansigt og på hals kan ligeledes opstå både efter operation og strålebehandling for kræft i hoved- og halsområdet. Ødemet opstår på grund af et beskadiget lymfesystem, som medføre at lymfevæske hober sig op og danner en hævelse.

Hyppige gener pga. arvæv/lymfødem efter kræftbehandling

 • Øget fasthed/stivhed/stramning af væv og muskler på halsen
 • Nedsat bevægelighed/smidighed af tunge, kæbe, svælg, strube og nakke
 • Muskelsmerter i hoved-hals-området
 • Problemer med at åbne munden (trismus)
 • Kosmetiske gener

Specialiseret udredning og behandling af fibrose og ødem efter kræftbehandling

Ved behandling af ødem i hoved- og halsområdet er kompression ofte ikke en mulighed, og manuel drænage vil derfor ofte være den eneste realistiske mulighed. Manuel lymfedrænage er en blid massageform i lymfesystemets retning, hvor man får masseret lymfen fra den hævede kropsdel til de mere velfungerende dele af lymfesystemet. Målet er at reducere omfanget af hævelsen. Massagen er anderledes end almindelig massage, som bør undgås, da den kan beskadige vævet. Den manuelle behandling kan ofte suppleres med DEEP OSCILLATION læs mere i næste afsnit herunder.

Behandling med
Deep Oscillation

DEEP OSCILLATION er en patenteret og valideret teknologi, som bygger på effekterne af små vibrationer i forskellige frekvenser, i det væv som behandles (hud, bindevæv, fedt, muskler, blod- og lymfekar). Behandlingen fremmer cirkulationen i vævet på en skånsom måde, idet der ikke udvikles varme eller trykskade i det behandlede område.

DEEP OSCILLATION bruges især til behandling af arvæv/fibrose og væskeophobning/lymfødem. Klinikkens fysioterapeut har mange års erfaring i behandling med DEEP OSCILLATION til patienter med hoved- og halskræft. Behandlingen anvendes ofte sammen med den klassiske lymfedrænage men med bedre og hurtigere effekt.